Medische verklaringen

In principe volgt de huisartsenpraktijk het standpunt van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst).

Standpunt KNMG
De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

Aanvullende informatie is hier beschikbaar in vier talen, Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans.

Afwijkendende openingstijden

Tijdens carnaval gelden mogelijk andere openingstijden in verband met onze centrale lokatie. De telefonische bereikbaarheid verandert niet.

Gedragsregels

De huisartsenpraktijk wil een plek zijn waar patiënten zich prettig voelen en medewerkers graag willen werken. Daarom vragen wij medewerkers en patiënten respectvol met elkaar om te gaan. Schelden, dreigen en lichamelijk geweld worden dan ook niet geaccepteerd. Iemand die zich desondanks schuldig maakt aan verbaal geweld, krijgt éénmaal de kans zijn of haar excuses aan te bieden en schriftelijk vast te leggen zich in het vervolg fatsoenlijk te gedragen. Een tweede maal schelden of dreigen leidt tot uitzetting uit de praktijk. Een persoon die lichamelijke geweld gebruikt, wordt onverwijld en definitief verwijderd uit de praktijk. In ernstige gevallen doen we aangifte bij de politie. Ook het niet betalen van rekeningen ondanks herinneringen en incassoprocedures leidt tot uitzetting uit de praktijk.

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Uw huisarts is aangesloten bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Voor meer informatie kunt u terecht op www.skge.nl.